VERZEKERING

Vrijwilligersverzekering


De V.N.G.(Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld waarmee alle vrijwilligers in Nederland dekking wordt geboden.
Met ingang van 25 maart 2009 heeft ook de Gemeente Oldenzaal deze polis afgesloten, waardoor alle vrijwilligers, welke deel uitmaken van de KBO tijdens hun vrijwilligerswerk verzekerd zijn.

Definitie vrijwilliger
Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. onze K.B.O.-organisatie.
Er geldt geen leeftijdsgrens. Deze verzekering is alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van een oudere datum.
Verzekeringsgebied is geheel Nederland. Incidentele grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen binnen het verzekeringsgebied.

Dekkingsoverzicht - VNG-Vrijwilligers Basis Polis
Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers

* Verzekerd bedrag 12.500, - bij overlijden en 25.000, - bij blijvende invaliditeit;
* Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot 1.000, - per gebeurtenis;
* Psychische hulpverlening n.a.v. molest (traumadekking) is verzekerd tot 5.000, - per gebeurtenis;
* Acute huishoudelijke hulp (20 uur);
* Persoonlijke eigendomsverzekering ( beschadiging, vernietiging of vermissing ) maximaal 5.000, - per gebeurtenis.
Voor de volgende kostbaarheden als maximum per gebeurtenis: Computerapparatuur 1.500, - ; fiets 750, -; beeld- en geluidsapparatuur; (zonne) bril/set, contactlenzen, sieraden of kunstmatige gebitselementen 500, -; horloge 250, -.
Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis 1.250.000, -

Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
Verzekerd bedrag 2.500.000, - per aanspraak, gelimiteerd tot 5.000.000, - per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Eigen risico 0,00

Kosten Vrijwilligersverzekering
De vrijwilligersverzekering kost u als vrijwilliger niets. Ook voor de vrijwilligersorganisatie zijn hieraan geen kosten verbonden. De vrijwilligersverzekering wordt betaald door de Gemeente Oldenzaal.

Schadeafhandeling.
Indien u schade heeft geleden neemt u dan contact op met de secretaris van de KBO, afdeling Oldenzaal.
Voor nadere informatie m.b.t. de verzekering kunt u contact opnemen met Henny Helthuis, tel. 296661.